☰ MENU
OVER ONS
UW OFFERTE
GE-ROOFS
DJ-ROOFS NEW
ARC-ROOFS NEW
TUNNEL/POLYGON-ROOFS
CLT-ROOFS
MOBILE-48
NORMAL DECK
CUSTOM DECK
ATTACHMENTS
FOH
BANNERS/INFRA
TRIBUNES
VIP DECKS
DECORCONSTRUCTIES
PAGODETENTEN
MARKTKRAMEN
STOELEN
TAFELS
DIVERSEN
OVER ONS
LAYHER/PROLYTE ROOFS
GE-ROOFS
DJ-24 NEW
ARC-ROOFS
TUNNEL/POLYGON-ROOFS NEW
CLT-ROOFS
LAYHER STRUCTURES
NORMAL DECK
CUSTOM DECK
ATTACHMENTS
FOH
BANNERS/INFRA
TRIBUNES
VIP DECKS
DECORCONSTRUCTIES
BUDGET ROOFS
MOBILE-48
OVERIGE PRODUCTEN
PAGODETENTEN
MARKTKRAMEN
STOELEN
TAFELS
DIVERSEN
UW OFFERTE

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringvoorwaarden van Giovanni Eekels Verhuur bv

Gegevestigd en kantoorhoudend te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1:

· Sub 1 :Op deze voorwaardes is het Nederlands recht van toepassing
· Sub 2 :offertes zijn vrijblijvend
· Sub 3 :genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.
· Sub 4 :Fouten/misleidingen of onduidelijkheden in de offerte kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid bij de verhuurder
· Sub 5 :Bestellingen dienen uiterlijk om 12.00 uur voorafgaand van de dag dat de uitvoering wordt verlangd schriftelijk of via fax of telefonisch bij verhuurder worden vastgelegd.
· Sub 6 :Opdrachten worden alleen aangenomen wanneer de verhuurder deze van huurder aanvaart.

Artikel 2:

· Sub 1: Verhuurder heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de gewenste zaken volgens de tijd die op het verhuur contract staan aan te bieden.
· Sub 2: Wanneer de huurder de goederen niet in ontvangst wil nemen komen de kosten van retourvracht, opslag en huurkosten voor rekening van de huurder.
· Sub 3: De huurder kan de overeenkomst voor de plaatsing annuleren voorafgaand van annulering een bedrag betaalt van 25% van de huurprijs ingeval annulering tot en met 6 weken voor de overeengekomen plaats tijdstip, 50% van de huurprijs ingeval annulering tot en met 3 dagen voor de overeengekomen plaats tijdstip, 75% van de huurprijs ingeval van annulering tot en met 2 dagen voor overeengekomen plaats tijdstip en 100% van de huurprijs ingeval deze minder dan 2 dagen voor plaats tijdstip word geannuleerd.
· Sub 4: Om een product te reserveren, dient de huurder vooraf 25% van het totaal afgesproken bedrag te betalen.
Artikel 3:

· sub 1:wanneer de verhuurder op locatie is gearriveerd zal de huurder alles in het werkstellen om de verhuurder zo snel mogelijk aan zijn werkzaamheden te laten beginnen.
· Sub 2:Wanneer verhuurder zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren zal een wachtgeld in rekening worden gebracht a euro 30,- per wachtend personeelslid.
· Sub 3:Wanneer verhuurder is begonnen met de plaatsing van de gehuurde goederen kan de huurder niet meer verlangen dat deze verplaatst worden.
· Sub 4:Met huurder zal een termijn worden afgesproken wanneer gehuurde gereed moet worden opgeleverd, doch wanneer deze termijn door externe omstandigheden niet gehaald kan worden kan door huurder geen aansprakelijkheid worden verhaald door huurder.

Artikel 4:

· Sub 1:Verhuurder kan ten alle tijden een vooruitbetaling of zekerheid vragen aan huurder. Wanneer hieraan niet wordt voldaan vervalt de leveringsplicht van de verhuurder.
· Sub 2:Vanaf het moment dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt tot het moment dat de verhuurder het gehuurde weer retour in ontvangst neemt is de huurder verantwoordelijk voor verlies/diefstal/vandalisme/beschadiging en het gebruik van het gehuurde.
· Sub 3:Wanneer het gehuurde niet volgens de afgesproken data wordt geretourneerd zal het gehuurde worden verhoogd d.m.v. een staffelprijs.

Artikel 5:

· Sub 1:Levering van de gehuurde goederen vind plaats op een verhard terrein,en op de begaande grond tenzij anders is overeengekomen met de huurder (schriftelijk) verhuurder is gerechtigd om in andere gevallen de levering te weigeren waarbij aan artikel 1 en 2 is voldaan
· Sub 2:Nadat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt gaat deze automatisch akkoord met de levering en kan er achteraf geen aanspraak worden gemaakt op onevenheden van het gehuurde.

Artikel 6:

· Sub 1:Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
· Sub 2:Wanneer huurder niet binnen het betalingstermijn betaald kan de verhuurder de wettelijke rente over het openstaand bedrag eisen.
· Sub 3:Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de huurder.
· Sub 4:Het eigendom van de geleverde goederen gaan nimmer over op huurder tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.
· Sub5:Huurder is niet bevoegd om de geleverde goederen te vervreemden, of onder te verhuren
· Sub 6:Huurder/koper is gehouden om verhuurder/verkoper steeds onverwijld kennis te geven van een evt. aanvraag van diens faillissement/surseance van betaling
· Sub 7:Wanneer huurder of koper niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet is de verhuurder of verkoper gemachtigd om de geleverde goederen in eigendom retour te nemen, waartoe de huurder of koper haar dan in gelegenheid zal stellen.
· Sub 8:In geen geval zal verhuurder gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan hijzelf terzake van de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden op zijn assuradeuren kan verhalen.

Artikel 7:

· Sub 1:Aan het gehuurde mag niets worden verandert en of worden vast gebouwd.
· Sub 2:De verhuurder heeft het recht om bij een storm waarbij de windsterkte volgens het KNMI boven windkracht 8 is of verwacht te gaan worden tijdens de duur van het evenement de levering te annuleren of de goederen eerder retour te halen.
· Sub 3: Verhuurder is niet aansprakelijk voor het gehuurde tijdens de huurperiode of het verkeert gebruik van het gehuurde en eventuele schade die daar uit voortvloeit.